V Posle vládne cenzúra.  Redakcia ignoruje zákonom podložené právo na odpoveď

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Týždenník Evanjelický posol spod Tatier, ktorého vydavateľom je akciová spoločnosť Tranoscius, opäť potvrdil svoju jednostrannosť, servilnosť voči vedeniu cirkvi a ignoranciu Tlačového zákona. Neuverejnil totiž odpovede, ktoré v súlade so zákonom zaslali viacerí jednotlivci a subjekty, domáhajúce sa objektívneho priestoru pre druhú stranu a naplnenia práva na odpoveď v súlade s platnou legislatívou.

Predmetom práva na odpoveď bol text, uverejnený v Posle č. 27/28 z tohto roku, kde redakcia publikovala Správu predstavenstva o vedení obchodnej spoločnosti a o stave majetku za rok 2019 – bez toho, aby vo veci oslovila druhú stranu, teda tých, ktorých mená sú v správe očiernené a o ktorých publikovala nepravdivé informácie. Vyjadrenia cez právo na odpoveď sa vzápätí prostredníctvom advokátskej kancelárie domáhali Martina Kováčiková, Ľubomír Turčan, Jaroslav Mervart a taktiež Spolok Lutherus.

M. Kováčiková reagovala najmä na očiernenie bývalej redakcie Posla, ktorú tvorila spoločne s redaktorkou Zuzanou Zimániovou. Text v Posle ich obvinil, že „svojimi účelovými, tendenčnými a jednostrannými článkami dlhodobo osočovali, znevažovali a kriminalizovali predstaviteľov a niektorých členov ECAV na Slovensku, čím vážnym spôsobom poškodili dobré meno ECAV na Slovensku, ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a. s. a jeho nosného periodika EPST.“ Vo svojom liste zdôraznila, že citované skutkové tvrdenia sú nepravdivé, resp. pravdu skresľujúce. Zároveň M. Kováčiková podotkla, že toto tvrdenie nepochybne zasahuje do jej cti a dôstojnosti, keďže ju obviňuje z nekalého správania ako aj z porušovania jej občianskoprávnych povinností. Preto s poukazom na Tlačový zákon žiadala o uverejnenie odpovede, v ktorej vyjadrila, že ako redaktorka EPST „nekoncipovala akékoľvek účelové, tendenčné a jednostranné články, ktoré by dlhodobo osočovali, znevažovali a kriminalizovali predstaviteľov a niektorých členov ECAV na Slovensku, čím by vážnym spôsobom poškodila dobré meno ECAV na Slovensku, ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. a jeho nosného periodika EPST. Martina Kováčiková nebola autorom žiadneho takéhoto článku, a preto sa ani nemohla dopustiť žiadneho vážneho poškodenia dobrého mena ECAV na Slovensku, ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. a jeho nosného periodika EPST. Pokles predplatiteľov periodika EPST v priebehu obdobia od roku 2015 bol iba úmerný, súvisiaci aj s poklesom počtu členov cirkvi a nie rapídny. Keďže Mgr. Martina Kováčiková nekoncipovala akékoľvek účelové, tendenčné a jednostranné články, ktoré by dlhodobo osočovali, znevažovali a kriminalizovali predstaviteľov a niektorých členov ECAV na Slovensku, čím by vážnym spôsobom poškodila dobré meno ECAV na Slovensku, ako aj spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. a jeho nosného periodika EPST, nemôže byť týmto jej nekonaním ani spôsobený pokles predplatiteľov.“

Hrubé obvinenia neumožnili vyvrátiť

Uverejnenia reakcie na rovnaký článok sa v zmysle Tlačového zákona v Posle domáhal i bývalý riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan. Na sériu hrubých obvinení na margo odovzdávania agendy pri výmene vedenia Tranoscius žiadal uviesť, že spôsob jej odovzdávania navrhol bývalý predseda predstavenstva Jaroslav Mervart a nikto túto formu nenamietal. Pripomenul tiež, že počas odovzdávania s novým vedením spoločnosti spolupracoval aj napriek tomu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za práceneschopného. Vysvetlil tiež obvinenia ohľadom účtovníctva či aktualizácie antivírusového programu, ktoré v texte v Posle vyprodukovali predstavitelia nového vedenia Tranoscia. Napriek tomu pre svoje tvrdenia v Posle ani on nedostal adekvátny priestor.

Osobitne sa práva na odpoveď dožadoval Spolok Lutherus. Vo vyjadrení podľa Tlačového zákona odpovedal na nepravdivé a pravdu skresľujúce obvinenia ohľadom nájomnej zmluvy na nebytové priestory, bezprecedentné osočenie vo veci odkúpenia techniky a pod. Žiadal priestor na vyjadrenie, kde chcel priniesť stanovisko Spolku s tým, že „Nie je pravdivé skutkové tvrdenie, že nájomná zmluva medzi občianskym združením Spolok Lutherus a spoločnosťou TRANOSCIUS a. s. na nebytové priestory je nevypovedateľná. Túto nájomnú zmluvu je možné vypovedať. Nie je pravdivé skutkové tvrdenie, že nájomné v nájomnej zmluvy medzi občianskym združením Spolok Lutherus a spoločnosťou TRANOSCIUS a. s. na nebytové priestory predstavuje symbolickú cenu. Nájomné v tejto výške predstavuje rovnakú sumu, akú mali v priestore predchádzajúci nájomníci, a teda túto aj s prihliadnutím na dopyt po nájme týchto priestorov nemožno označiť za symbolickú.“

K osočujúcemu materiálu v Posle sa chcel vyjadriť i bývalý predseda predstavenstva Tranoscia Jaroslav Mervart. Ten reagoval okrem iného na situáciu okolo odovzdávania agendy Tranoscia, obvinenia z rozkladania cirkvi a ďalšie. Vo svojej odpovedi žiadal uverejniť stanovisko s vysvetlením všetkých nepravdivých a pravdu skresľujúcich osočení.

Podľa § 8 ods. 1 tlačového zákona: „Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.“ Napriek tejto dikcii zákona však k uverejneniu ani jednej zo štyroch zaslaných odpovedí nedošlo, čím súčasné vedenie Tranoscia potvrdilo, že odmieta poskytnúť objektívny priestor na vyjadrenia druhej strany a spolu s ním do periodika prišla hrubá cenzúra.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!